SCEM, gevestigd te Culemborg (4105 DH), aan de Brenkmanweg 6, hierna te noemen ‘SCEM’, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland met nummer 30265587 en heeft haar algemene voorwaarden bij de Kamer Van Koophandel gedeponeerd.

Artikel 1 – Definities

1.1 Overeenkomst, hieronder wordt verstaan de afspraken die mondeling dan wel schriftelijk zijn overeengekomen inzake participatie van een Organisatie aan een door SCEM georganiseerde activiteit.
1.2 Organisatie, hieronder wordt verstaan bedrijf/stichting/vereniging die met SCEM een overeenkomst als hiervoor in 1.1. omschreven heeft gesloten, werkzaamheden verricht, of aan wie SCEM een offerte heeft uitgebracht als hierna in 1.5 beschreven.
1.3 Activiteit, hieronder wordt verstaan bijeenkomsten, symposia, conferenties en seminars en ander soort van na-/bijscholing.
1.4 Deelnemer, hieronder wordt verstaan degene die al dan niet tegen betaling aan één van de hiervoor in 1.3 vermelde activiteiten participeert.
1.5 Offerte, hieronder wordt verstaan de formele aanbieding van kosten voor het participeren aan één van de hiervoor in 1.3 vermelde activiteiten.

Artikel 2 – Geldigheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen SCEM enerzijds en Organisatie anderzijds. Zij vormen een integrerend deel van de overeenkomst.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn dan slechts bindend indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De algemene voorwaarden van Organisatie worden door SCEM uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet, tenzij deze schriftelijk door SCEM zijn aanvaard.
2.4 Indien SCEM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SCEM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.
2.5 Deze voorwaarden zijn op alle activiteiten van SCEM van toepassing.

Artikel 3 – Offerte en opdracht

3.1 De offertes van SCEM zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang SCEM  niet schriftelijk de aanvaarding van de opdracht aan de Organisatie heeft bevestigd tenzij anders overeengekomen.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht SCEM niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3 SCEM kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Organisatie redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.
3.5 Offertes zijn tot drie maanden na dagtekening geldig tenzij anders vermeld.
3.6 De opdracht aan SCEM dient schriftelijk te worden vastgelegd en te worden bevestigd. Indien de opdracht alleen door SCEM wordt bevestigd, en daarentegen door Organisatie geen schriftelijk bezwaar

Artikel 4 – Meerwerk

4.1 Niet onder de overeenkomst vallende werkzaamheden worden door SCEM slechts na schriftelijke opdracht van de Organisatie verricht en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
4.2 Werkzaamheden die uitgevoerd worden voordat de overeenkomst is ondertekend, worden uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdracht van de Organisatie.

Artikel 5 – Voorbehoud copyright

5.1 Alle werken (in welke vorm dan ook), gemaakte materialen en grafische of andere ontwerpen, gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, blijven het intellectuele eigendom van SEM, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Vrijwaring

6.1 De Organisatie vrijwaart SCEM tegen aanspraken van derden, voortvloeiende uit het gebruik van gegevens, ongeacht via welk medium deze verstrekt worden door de Organisatie aan SCEM.
6.2 Eventuele fiscale beslissingen door een belastinginspecteur t.b.v. een activiteit zoals hiervoor vermeld in art. 1.3 komen te allen tijde voor rekening en risico van de Organisatie. Organisatie vrijwaart SCEM tegen aanspraken van de fiscus voortvloeiend uit een onjuiste opvolging van de fiscale regelgeving / uitspraak door Organisatie.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Het totale door de Organisatie verschuldigde bedrag wordt in een termijn gefactureerd tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.2 De facturen dienen betaald te worden, zonder aftrek van enige kortingen en zonder enige schuldverrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.
7.3 Indien de betaling van de factuur niet uiterlijk de 31e dag na de factuurdatum door SCEM is ontvangen, is de Organisatie zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd.
7.4 De Organisatie is verplicht om op eerste vordering van SCEM zekerheid te stellen voor hetgeen de Organisatie aan SCEM verschuldigd is dan wel zal worden.
7.5 Indien de Organisatie in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Organisatie. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SCEM echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Organisatie worden verhaald. De organisatie is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8 – Reclames

8.1 Reclames met betrekking tot de kwaliteit van de werkzaamheden kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden, uiterlijk tot 14 dagen na beëindiging van de door SCEM georganiseerde activiteit als vermeld in artikel 1.3.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1 SCEM (en eventueel ingeschakelde derde(n)) verplichten zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat haar wordt toevertrouwd. Deze geheimhouding geldt eveneens voor alle informatie welke voor het tot stand komen van een overeenkomst door SCEM wordt verkregen.

Artikel 10 – Standhuur, sponsorship en/of andere participatie

10.1 Organisatie draagt zorg dat SCEM tijdig voor de aanvang van de activiteit beschikt over de gegevens en/of materialen en/of logo’s, waarvan SCEM heeft aangegeven dat SCEM die nodig achten om de promoties, sponsorship en/of andere participatie tijdens de bijeenkomst mogelijk te maken.
10.2 In geval van promoties, sponsorship, huren van standruimte en/of andere participatie tijdens een activiteit gelden bovendien de volgende bepalingen:

Algemeen
10.3 Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. SCEM is gerechtigd aanvragen te weigeren. Tevens is SCEM steeds gerechtigd een inschrijving niet in behandeling te nemen, alsmede minder standruimte vast te stellen dan waarvoor is ingeschreven, zonder dat Organisatie aanspraak kan maken op vergoeding van enigerlei schade.
10.4 Inschrijvingen binnen 8 weken voor aanvangsdatum van de bijeenkomst kunnen niet geannuleerd conform de voorwaarden in artikel 10.6.
10.5 Facturering zal direct na inschrijving geschieden voor het volledig overeengekomen bedrag exclusief BTW. Betaling dient te geschieden inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Annulering
10.6 Annulering van promoties, sponsorship en/of andere activiteiten en de huur van standruimte is alleen mogelijk, indien Organisatie aan de volgende betalingsvoorwaarden voldoet:
wanneer Organisatie annuleert tot 16 weken voor de aanvangsdatum van de bijeenkomst, is Organisatie 15% verschuldigd van de totaal overeengekomen prijs; wanneer Organisatie tussen 16 weken en 8 weken voor de aanvangsdatum annuleert, is Organisatie 50% verschuldigd van de overeengekomen prijs.
Annulering binnen 8 weken voor aanvangsdatum is niet mogelijk en zal altijd leiden tot een betalingsverplichting van het volledige bedrag van de betalingsverplichting.
10.7 Annulering dient steeds schriftelijk en aangetekend plaats te vinden.

Wijziging en/of afgelasting
10.8 SCEM behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor de bijeenkomst te wijzigen. In die gevallen kan Organisatie geen aanspraak doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.
10.9 Voor sommige bijeenkomsten geldt een minimum dan wel maximum aantal deelnemers. Dit is in de beschrijving van de betreffende bijeenkomst aangegeven. Bij onvoldoende belangstelling behoudt SCEM zich het recht voor een bijeenkomst te annuleren.
10.10 SCEM kan, na overleg, in reeds toegewezen standruimte wijziging aanbrengen, dan wel een reeds verleende vaststelling in te trekken, indien dit om organisatorische redenen nodig mocht blijken. Organisatie kan in deze gevallen geen recht doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of door welke oorzaak die ook mocht zijn ontstaan.
10.11 Indien de bijeenkomst niet doorgaat, worden de standinschrijvingen en verstrekte standruimte als vervallen beschouwd en zullen betalingen met betrekking tot de standhuur gerestitueerd worden.

Inrichting en ontruiming:
10.12 De inrichting en ontruiming van de stand moet geschieden in overleg met SCEM. SCEM is te allen tijde gerechtigd hierbij bindende voorschriften te geven. SCEM is, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, gerechtigd om zaken en diensten die niet vermeld zijn op het inschrijvingsformulier en die SCEM niet toelaatbaar acht te weigeren respectievelijk terstond van de bijeenkomst te doen (laten) verwijderen.
10.13 Een half uur voor ontvangst van de deelnemers moet de stand gereed zijn. Direct na afloop van de bijeenkomst dient de stand te worden ontruimd.

Aansprakelijkheid:
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden geldt het volgende:
10.14 Zaken bevinden zich in het tentoonstellingsgebouw of bijbehorende terreinen voor rekening en risico van Organisatie. SCEM is niet gehouden deze te verzekeren. SCEM is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan haar activiteiten.
10.15 Evenmin is SCEM aansprakelijk voor schade aan derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door Organisatie of zijn personeel.
10.16 Organisatie is aansprakelijk voor en dient verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van Organisatie, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan zaken van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van SCEM, wordt veroorzaakt.
10.17 Organisatie dient SCEM te vrijwaren voor afspraken van derden op schadevergoeding als hierboven bedoeld in dit artikel.
10.18 SCEM is niet verantwoordelijk voor het aantal bezoekers van de bijeenkomst en is niet aansprakelijk voor welke schade ook in geval van een tegenvallend aantal bezoekers.
10.19 In alle gevallen, waarin de overeenkomst en deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden niet voorzien, beslist SCEM als organisator van de bijeenkomst.

Artikel 11 – Beëindiging overeenkomst

11.1 Indien de Organisatie niet tijdig betaling of nakoming van andere verplichtingen tegenover SCEM in gebreke blijft, is SCEM, na voorafgaande ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van SCEM nakoming daarvan te vorderen dan wel volledige vergoeding van kosten, schade en interesten.
11.2 Dezelfde bevoegdheid, echter zonder voorafgaande ingebrekestelling, heeft SCEM indien Organisatie surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt of indien beslag gelegd wordt ten laste van de Organisatie.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SCEM onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door SCEM blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van SCEM of diens leveranciers.
12.2 SCEM is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, SCEM niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de Organisatie verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van SCEM te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van SCEM ingevolge deze overeenkomst zullen de Organisatie als meerwerk in rekening worden gebracht.
12.3 Organisatie is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Klachten

13.1 Klachten dienen uitsluitend schriftelijk bij SCEM te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de activiteit. Indien gewenst voorafgegaan door een mondelinge toelichting.
13.2 Gebreken van een deel van de geleverde opdracht geven niet het recht tot annulering van de gehele opdracht, dan wel niet betaling van de factuur. Indien mogelijk dient Organisatie SCEM in staat te stellen de schade te herstellen c.q. te beperken door middel van een nieuwe levering.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten van SCEM is het Nederlands recht van toepassing. Door ondertekening van de overeenkomst worden partijen geacht domicilie gekozen te hebben op de vestigingsplaats van SCEM.

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de Rechtbank te Amsterdam beslecht worden, ook indien de opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd.

Artikel 16 – Diversen

16.1 SCEM heeft het recht de uitvoering doen laten geschieden door derden. Ook dan gelden deze leveringsvoorwaarden.
16.2 SCEM is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Organisatie besproken.

Artikel 17 – Depot

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel.


d.d. 6 april 2020
KvK Midden-Nederland: 30265587