Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Samenloop Wvggz - Wzd

donderdag 11 november 2021, Driebergen

Wanneer is welke wet van toepassing?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn er nieuwe dilemma’s ontstaan in de onvrijwillige zorg voor patiënten met gecombineerde problematiek: zowel een psychiatrische stoornis als een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening. Hetzelfde geldt voor patiënten met zogenaamde ‘gelijkgestelde aandoeningen’ die in bepaalde gevallen onder de Wvggz vallen en in andere onder de Wzd. In sommige gevallen is het lastig om vast te stellen welke wet van toepassing is. En wie mag dit dan vaststellen? Soms valt een patiënt aanvankelijk onder de ene wet, maar op een later moment toch onder de andere wet. En in weer andere gevallen is wel duidelijk welke wet van toepassing is, maar is er geen geschikt bed beschikbaar. 

In deze masterclass besteden we specifiek aandacht aan de dilemma’s op het gebied van de samenloop tussen beide wetten. Na een overzicht van de actuele ontwikkelingen gaan we uitgebreid in op de inmiddels beschikbare jurisprudentie en casuïstiek met betrekking tot deze samenloop. Welke lessen kunnen daaruit worden getrokken voor u als professional in de praktijk? En welke oplossingen zijn er inmiddels gevonden voor de ervaren knelpunten? U leert in één dag wat voor u in de praktijk van belang is! We bespreken o.a.:
• Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Wvggz en de Wzd?
• Hoe bepaalt u welke wet van toepassing is?
• Welke factoren zijn daarbij relevant?
• Hoe zit het met gelijkgestelde aandoeningen?
• Wie is bevoegd om de medische verklaring te schrijven?
• Hoe is overplaatsing van patiënten van de ene naar de andere wet geregeld?
• In hoeverre mogen patiënten tijdelijk op een crisisbed onder de ‘verkeerde’ wet verblijven?
• Welke oplossingen zijn reeds gevonden voor knelpunten in de praktijk?

Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er uitgebreid ruimte voor discussie en vragen. Basiskennis van beide wetten wordt verondersteld. Aanvang 10.00 uur, afsluiting rond 16.00 uur.

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater en gezondheidsjurist / juridisch adviseur, PSYCHOLEX gezondheidsrechtelijke advisering

Datum donderdag 11 november 2021
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (SO), NVvP en VSR (5 pnt); op verzoek tevens aangevraagd bij NVKG

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 425

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, AVG, klinisch en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, medewerkers bureau geneesheer-directeur, Wzd-functionarissen en anderen die zich met de Wvggz en de Wzd bezighouden

Samenloop Wvggz - Wzd

donderdag 11 november 2021, Driebergen